Homework

p.12 vocabulary

 • beat-հաղթել
 • board-game սեղանի խաղ
 • captain-կապիտան
 • challenge-չելլենջ
 • champion-հաղթող
 • cheat-խաբել
 • classical music-դասական երաժշտություն
 • club-ակումբ
 • coach-մարզիչ
 • competition-մրցակցություն
 • concert-համերգ

Читать далее

Mkhitar Gosh

The Man and Trees

A poor man in the winter went to garden to pick fruits. And when he saw that the trees were torn, he began to enmity, to murmur, to strike, and to say to them:

«Why do not you have the fruit that I eat and get satisfied,» he began.

And one of the trees said in a sweet and convincing way:

Don’t be sad, man don’t waver, becouse you’re wrong. Though needy, but why do not you know that in the winter we are resting and strengthening our roots so that we can spring up in the spring, feed on the summer and fetch it in the fall and feed it? Why did not you come to a time when humans, animals, and wild animals enjoyed our fruits? Now go back and return at a convenient time and eat as long as you want.

And the man went with the hope of that word:

The parable teaches the guests and the poor to go for a good time to look good, to eat and rest, to satisfy the needs of the poor. And every hour the hosts are not ready to accept, or charitable donors. And in the case of accusation and murmur it should not be overlooked, but it is necessary to respond kindly, to explain the reasons for inexperience and the generosity of another time.

ՄԱՐԴՆ ՈԻ ԾԱՌԵՐԸ

Մի չքավոր մարդ ձմռանը գնաց այգի՝ պտուղ քաղելու: Եվ տեսնելով, որ ծառերը փայտացած են, սկսեց թշնամանալ, տրտնջալ, հարվածել ու ասել նրանց.

— Ինչո՞ւ պտուղ չունեք, որ ուտեմ ու կշտանամ,— ու սկսեց ավելի չարանալ։

Եվ ծառերից մեկը քաղցրությամբ ու համոզող խոսքով ասաց։

— Մի՛ տրտմիր, ո՜վ մարդ, և իզուր մի՛ բամբասիր, որովհետև, սխալվում ես։ Թեպետ կարիքավոր, բայց ինչո՞ւ չգիտես, որ ձմռանը հանգստանում ենք և զորացնում մեր արմատները, որպեսզի կարողանանք գարնանը ծաղկել, ամռանը սնունդ տալ պտղին և աշնանը հասնել ու կերակրել: Ինչո՞ւ չեկար այն ժամանակ, երբ մարդ, անասուն ու գազան վայելում էին մեր պտուղները։ Այժմ գնա և վերադառնալով հարմար ժամանակ, կեր որչափ կկամենաս։

Եվ գնաց մարդը այդ խոսքի հույսով։

Առակիս ծառը խրատում է հյուրերին ու աղքատներին, որ հարմար ժամի գնան մեծարանք փնտրելու, հյուրերը ուտելու և հանգստանալու, իսկ աղքատները՝ կարիքները բավարարելու։ Եվ ամեն ժամ հյուրընկալողները պատրաստ չեն ընդունելու, կամ բարեգործները` ողորմություն տալու: Իսկ ամբաստանելու և տրտնջալու դեպքում չպետք է չարանալ, այլ անհրաժեշտ է պատասխանել քաղցրությամբ, բացատրել անպատրաստության պատճառները և այլ ժամի

TRANSLATE FROM ARMENIAN INTO ENGLISH

1. Մինչ հայրիկս հյուրասենյակում թերթ էր ընթերցում, ես ու տատիկս խոհանոցում տորթ էինք թխում։

Whilst my father was reading a newspaper in the living room, my grandmother and I had a cake in the kitchen.

2. Չնայած ես սոված չէի, սակայն ստիպված էի հյուրերի հետ սեղան նստել:

While I was not hungry, but I had to sit with guests.

3. Երեկ ես հանդիպեցի իմ վաղեմի ընկերոջը, ում չէի տեսել երկար տարիներ:

Yesterday I met my old friend, whom I had not see for many years.

4. Ամեն անգամ, երբ ընկերներս այցելում են ինձ, մենք հրաշալի ժամանակ ենք անցկացնում միասին։

Every time, when my friends visit me, we spend a wonderful time together.

5. Հաճախ ես գնում եմ կինոթատրոն, որպեսզի մի քիչ հանգստանամ։

Often I go to the cinema, that a little bit rest.